CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Sklep internetowy SACERDOS
E-KAI Płock
Gość Płocki
Księgarnia Diecezjalna
powiększanie: a | A

Zasady działania DFS

ZASADY DZIAŁANIA SPOŁECZNEGO FUNDUSZU DIECEZJALNEGO

I. Regulamin Rady Społecznego Funduszu Diecezjalnego

1. Zwyczajne posiedzenia Rady Funduszu poświęcone podziałowi zgromadzonych środków będą się odbywać dwa razy w ciągu roku:
a) między piętnastym a ostatnim dniem kwietnia,
b) między piętnastym a ostatnim dniem października.
Dokładny termin wyznacza Przewodniczący Rady i podaje go do wiadomości pozostałym członkom, nie później niż dwa tygodnie przed datą posiedzenia. Oprócz posiedzeń zwyczajnych, Przewodniczący może zwoływać nadzwyczajne zebrania Rady, z zachowaniem dwóch tygodni owego odstępu czasowego między powiadomieniem a datą posiedzenia.
2. Wnioski o dotację oraz inną korespondencję należy kierować na adres Sekretarza Rady Funduszu, który odpowiada za prezentację wniosków o dotację podczas zwyczajnych posiedzeń Rady oraz prowadzi dokumentację Funduszu. Sekretarzem Rady jest z urzędu Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego.
3. Rada Funduszu rozstrzyga o przyznaniu dotacji przez głosowanie jawne zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego Rady. Pod głosowanie Rady przechodzą projekty, które spełniają wymogi formalne.
4. Propozycje Rady przedstawiane są do zatwierdzenia Biskupowi Płockiemu.
 
II. Zasady podziału środków Społecznego Funduszu Diecezjalnego

1. Przy składaniu wniosków o dotacje obowiązują zasady określone przez Biskupa Płockiego w Zarządzeniu Nr ………/………… z dnia ………… stycznia 2009 roku. (Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej nr …/2009).
2. Społeczny Fundusz Diecezjalny udziela dofinansowania wyłącznie na projekty o charakterze duszpasterskim skierowane do dzieci i młodzieży.
3. Wnioski źle wypełnione lub wypełnione niekompletnie mogą zostać odrzucone ze względów formalnych.
4. Projekty realizowane przez Wydziały Kurii są traktowane jako priorytetowe i otrzymują dofinansowanie w wysokości każdorazowo określanej przez decyzje Rady.
5. Pozostałe projekty oceniane są według następujących kryteriów:
- współpraca kapłańska
- masowość projektu ( liczba osób )
- zasięg projektu ( parafialny, międzyparafialny, diecezjalny )
- walory duszpasterskie
- udział środków zdobytych z innych źródeł ( od sponsorów )
6. Po dokonaniu merytorycznej oceny projektów wyliczana jest proporcjonalnie kwota przyznanego dofinansowania.
7. Wnioski o przyznanie dotacji z Funduszu mogą składać za pośrednictwem księży opiekunów (asystentów) instytucje, organizacje, stowarzyszenia, duszpasterstwa specjalistyczne i ruchy religijne funkcjonujące na terenie diecezji płockiej oraz wszyscy księża diecezji.
8. Rada Społeczna Funduszu Diecezjalnego powiadamia wnioskodawcę pisemnie o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania.
9. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu (wg załącznika nr 1), w następujących terminach:
a) do 15 kwietnia, jeśli dotyczy akcji organizowanych od maja do października,
b) do 15 października, jeśli dotyczy akcji organizowanych od listopada do kwietnia.
10. Dotacja jest udzielana jednorazowo po przyznaniu jej przez Radę i zatwierdzeniu przez Biskupa Płockiego. Projekt należy rozliczyć w terminie 30 dni od jego zakończenia, składając udokumentowane sprawozdanie z jego realizacji.
11. Rada Społecznego Funduszu Diecezjalnego zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprawozdań z realizacji projektu. Wnioskodawcy, którzy nie wywiążą się z właściwej realizacji projektu , tracą prawo do otrzymywania dofinansowania przez okres 1 roku.
© 2008 Diecezja Płocka