CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Służba Liturgiczna DP
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Ruchy i Stowarzyszenia

Liczne stowarzyszenia, ruchy, grupy i wspólnoty są jednym z najbardziej charakterystycznych znaków współczesnej odnowy rodziny w Kościele. Zdecydowana większość tych zrzeszeń, mimo różnic podkreślających ich wyjątkowość i specyfikę, posiada pewne wspólne cechy: wypracowanie duchowości małżeńskiej i rodzinnej, określony skład grupy, więzy przyjaźni między członkami wspólnoty oraz przebieg spotkań w grupach. W każdej wspólnocie rodzin wychodzi się z założenia, że sakrament małżeństwa jest powołaniem małżonków i ich drogą do świętości. Z tego też względu na systematycznych spotkaniach w małych grupach rodzinnych, które powinny składać się z 4 do 7 par małżeńskich, kładzie się duży nacisk na pogłębienie wiedzy religijnej, wspólną modlitwę i rozważanie Pisma Świętego, świadectwo, dialog między małżonkami i członkami wspólnoty oraz przeżywanie liturgii w domu rodzinnym. Ponadto udział w małych grupach rodzinnych pozwala nawiązać autentyczne i głębokie przyjaźnie między członkami wspólnoty.

Świadome i głębokie uczestnictwo małżeństw i rodzin we wspólnotach rodzin przynosi wiele pozytywnych skutków zarówno w wewnętrznym życiu samej rodziny, jaki i w różnych relacjach zewnętrznych. Przyjmując za kryterium podziału kręgi apostolatu rodziny dostrzega się, że między samymi małżonkami następuje wyraźny wzrost jedności i wzajemnej miłości oraz dowartościowanie roli kobiety w małżeństwie i rodzinie. W relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi zauważa się, że rodzice coraz bardziej otwierają się na zrozumienie świata psychiki swoich dzieci oraz i ich problemów. Powoduje to wzajemną otwartość na siebie, a to z kolei stwarza dobry klimat do wychowywania potomstwa, również w zakresie wychowania religijnego. Obecność w małej grupie sprawia także, że miedzy uczestniczącymi w niej rodzinami tworzą się głębokie więzi oparte na wspólnym przeżywaniu wiary i doświadczeniu prawdziwej miłości. W parafii zaś wspólnoty rodzin mogą stać się zaczynem odnowy religijnej między innymi poprzez aktywny udział w strukturach parafialnego duszpasterstwa rodzin.

Dostrzegając pozytywne skutki różnych zrzeszeń rodzin, zarówno dla samej rodziny jak i dla całej wspólnoty Kościoła, duszpasterstwo rodzin, zawłaszcza to na szczeblu parafialnym, powinno inspirować powstawanie wspólnot rodzin. Z tego też względu Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin zachęca, aby w każdej parafii istniało przynajmniej kilka ruchów, w których rodziny mogłyby pogłębić własną wiarę. Pogłębienie to powinno odbywać się poprzez konkretną formację na płaszczyźnie: religijnej – kształtowanie i wzrost wiary; eklezjalnej – rozwijanie wierności Kościołowi; wspólnotowej – doświadczenie poczucia wspólnoty; osobowościowej – rozwijanie dojrzałej osobowości i apostolskiej – kształtowanie ducha otwartości apostolskiej. Udział w takich ruchach pozwoli wypracować swego rodzaju elitę pogłębionych duchowo i odpowiedzialnych parafian, którzy mogą aktywnie włączyć się w życie duszpasterskie parafii, zawłaszcza w aspekcie duszpasterstwa rodzin.
ks. Jarosław Kamiński
© 2008 Diecezja Płocka