CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Gość Płocki
Służba Liturgiczna DP
Szkoły Katolickie w Płocku
Sklep internetowy SACERDOS
powiększanie: a | A

Rada do Spraw Rodziny KEP

Przewodniczący:
Bp Kazimierz GÓRNY

Członkowie:
Abp Andrzej DZIĘGA
Abp Henryk HOSER
Bp Romuald KAMIŃSKI
Bp Stanisław STEFANEK
Bp Jan SZKODOŃ
Bp Henryk TOMASIK

Konsultorzy:
Ks. Wacław GUBAŁA
Mieczysław GUZEWICZ
Kazimierz KAPERA
Ks. Jacek KONIECZNY
Maria SMERECZYŃSKA
Ks. Sławomir SZNURKOWSKI SSP
Ks. Władysław SZEWCZYK
Barbara WIATER
Paweł WOSICKI


Na czele Rady Episkopatu Polski do Spraw Rodziny stoi przewodniczący, którym jest biskup wchodzący w skład Konferencji Episkopatu Polski. Powołuje go, na wniosek prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Zebranie Plenarne Episkopatu Polski na okres pięciu lat. Funkcję przewodniczącego może pełnić bez przerwy nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. Przewodniczący, po wcześniejszych konsultacjach z zainteresowanymi osobami, kompletuje skład personalny Rady Episkopatu Polski do Spraw Rodziny, który następnie przedstawia do zatwierdzenia biskupom zebranym na Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski.
Członkami Rady do Spraw Rodziny są wyłącznie biskupi. Natomiast inne osoby duchowne, zakonne i świeckie mogą wejść w skład Rady jako konsultorzy. Zarówno członkowie jak i konsultorzy powoływani są na okres pięcioletniej kadencji, z możliwością przedłużenia jej o kolejne pięć lat. Osoby wchodzące w skład Rady do Spraw Rodziny, na wniosek przewodniczącego, wybierają prezydium Rady: zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Regulamin Konferencji Episkopatu Polski stwierdza, że każda Rada Episkopatu Polski „(...) studiuje należące do zakresu jej działania problemy, podejmuje inicjatywy i opracowuje materiały duszpasterskie oraz projekty dokumentów. W razie potrzeby Rada opiniuje sprawy związane z jej kompetencją przesłane przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski lub Sekretariat Episkopatu i pomaga im w ich rozwiązaniu”. Zakresem działania Rady do Spraw Rodziny jest „(...) troska o rodzinę, prawa rodziny, promocja godności rodziny, rola kobiety, dzieci i obrona życia poczętego”. Tak szeroko nakreślony zakres działania realizuje się przede wszystkim poprzez koordynację duszpasterstwa rodzin na terenie Polski. W praktyce oznacza to, że Rada Episkopatu Polski do Spraw Rodziny jest pomysłodawcą wielu projektów i przedsięwzięć mających na celu wsparcie małżeństwa i rodziny.
Rada Episkopatu Polski do Spraw Rodziny inicjuje dwa razy w roku spotkania dla diecezjalnych duszpasterzy rodzin oraz diecezjalnych doradczyń życia rodzinnego. Na sesjach tych omawiane są sprawy bieżące duszpasterstwa rodzin, stan pracy na rzecz małżeństw i rodzin w poszczególnych diecezjach oraz osiągnięcia i trudności występujące w pracy z rodzinami. Spotkaniom tym towarzyszy także pogłębiona refleksja naukowa, której zadaniem jest wypracowanie programu działania na przyszłość.
Rada Episkopatu Polski do Spraw Rodziny współpracuje z innymi radami i komisjami Episkopatu Polski, jak również z wieloma instytucjami organizacji państwowej i samorządowej. Rada do Spraw Rodziny ma duży wkład w redakcję corocznych listów Episkopatu Polski z okazji uroczystości Świętej Rodziny poruszających kwestie małżeństwa i rodziny. Opracowuje ponadto instrukcje, listy, wytyczne, memoriały, materiały do władz państwowych itp. Do najważniejszych dokumentów wypracowanych przez Radę do Spraw Rodziny należy zaliczyć Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin. Dokument został ogłoszony w odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II, który zachęcał konferencje episkopatów do opracowania odrębnego dyrektorium, regulującego pracę duszpasterstwa rodzin. Rada Episkopatu Polski do Spraw Rodziny wydaje także biuletyn Sprawy Rodziny ukazujący się od 1985 roku. Jest on kwartalnikiem, poprzez który wypracowane sugestie i pomoce mają docierać do poszczególnych diecezji i parafii.

ks. Jarosław Kamiński

© 2008 Diecezja Płocka