CPP "METANOIA"
DDM "STUDNIA"
Caritas Diecezji Płockiej
Katolickie Radio Diecezji Płockiej
Nowa Ewangelizacja DP
Wydział ds. Rodzin
Szkoły Katolickie w Płocku
Gość Płocki
Sklep internetowy SACERDOS
Służba Liturgiczna DP
powiększanie: a | A

Instrukcja o przygotowaniu dzieci do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DZIECI
DO UROCZYSTEGO ODNOWIENIA
PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH

 

1. Uroczysta Komunia Święta - tzw. Komunia Święta General­na jest w diecezji płockiej traktowana jako ważne i znaczące wydarzenie w kształtowaniu osobowości chrześcijańskiej. Jest ona przede wszystkim uroczystością świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

2. Praktyka uroczystej - Generalnej Komunii Świętej istnieje w diecezji płockiej od 1910 roku. Zainicjował ją Błogosławio­ny Arcybiskup Antoni Julian Nowowiejski. Początkowo była ona uwieńczeniem systematycznej nauki wyższego kursu kate­chizmowego. Potrzebą czasu stało się, aby tradycji Generalnej Komunii Świętej nadać odpowiednią nową treść i określić jej specyfikę.

3. Formacja katechetyczna dzieci klas trzecich i czwartych w przygotowaniu do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych ma na celu budzenie świadomości powołania chrześcijańskiego, wynikającego z sakramentu chrztu świętego.

4. Należy ukazywać wewnętrzny związek między chrztem i Eu­charystią, który ma kształtować życie chrześcijańskie dzieci. Konieczne jest wdrażanie ich do systematycznej spowiedzi i Komunii Świętej związanej z okresami roku liturgicznego i pierwszymi piątkami miesiąca oraz wdrażanie do przyjmo­wania Komunii Świętej w niedziele i święta.

5. Dziecko nie uczęszczające na katechizację w klasie czwartej może przystąpić do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w klasach późniejszych, o ile opanuje materiał, złoży egzamin i będzie kontynuować naukę prawd wiary.

6. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do uroczystego od­nowienia przyrzeczeń chrzcielnych jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do uroczystości są inni księża pracu­jący w parafii oraz katecheci zakonni i świeccy.

7. Przygotowanie dzieci do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przy­gotowujących się do uroczystości sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodal­nej „Instrukcji o katechizacji" w punkcie 9a czytamy „dziecko przystępuje do (...) uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (...) we własnej parafii; jeżeli rodzice życzą sobie czegoś innego, nie należy robić trudności". Tacy rodzice po­winni złożyć stosowne deklaracje, potwierdzone przez pro­boszcza miejsca zamieszkania, informujące o miejscu uczest­nictwa ich dziecka w katechezie parafialnej.

8. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpie­nia dziecka do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzciel­nych należy rozstrzygnąć we wrześniu, poprzedzającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne.

9. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpo­czynającym bezpośrednie przygotowanie do uroczystego od­nowienia przyrzeczeń chrzcielnych, powinien poinformować rodziców o formie przygotowania oraz określić kryteria i wa­runki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do odno­wienia przyrzeczeń chrzcielnych.

10. Proboszcz, po zasięgnięciu opinii od katechetów, podejmuje decyzję o dopuszczeniu dziecka do uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych na podstawie:

a) systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej i parafialnej;
b) uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej;
c) posiadania odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej, sprawdzonego w niektórych wypadkach egzaminem.

11. W całokształcie przygotowania dzieci klas czwartych trzeba uwzględnić także ich rodziców. Należy organizować specjalne wywiadówki oraz nabożeństwa dla dzieci z udziałem rodziców.

12. Dla uczniów klas czwartych i ich rodziców należy zorganizo­wać cykl parafialnych (tematycznych) nabożeństw poświęco­nych poszczególnym aspektom chrztu świętego:

• we wrześniu - nabożeństwo rozpoczynające przygotowanie do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych z wręczeniem Pi­sma Świętego. Temat: Chrzest sakramentem wiary;

• w październiku - nabożeństwo różańcowe. Temat: Chrzest zobowiązuje do dzielenia się Ewangelią z innymi;

• w listopadzie - Msza Święta za zmarłych. Temat: Ochrzczo­ny włączony do społeczności zbawionych - Z Panem Jezusem w drodze do nieba;

• w grudniu - Msza Święta roratnia (dzieci przynoszą świece lub lampiony). Temat: Dojrzewanie do pełni chrześcijańskie­go życia;

• w styczniu - nabożeństwo adoracyjne przy żłóbku. Temat: Obowiązki chrześcijanina wobec społeczności ludzkiej;

• w lutym - Msza Święta z poświęceniem i wręczeniem świec. Temat: Ochrzczony światłem Jezusa Chrystusa;

• w marcu - nabożeństwo podejmujące zagadnienie wstrze­mięźliwości w życiu chrześcijanina. Temat: Biała szata - znak narodzin dla Pana Boga;

• w kwietniu - nabożeństwo pokutne. Temat: Chrzest sakra­mentem nowego życia.

13. Przed samą uroczystością należy zorganizować w kościele spo­tkanie dla dzieci i ich rodziców poświęcone zaznajomieniu z przebiegiem i porządkiem uroczystości. W uroczystości tej powinni wziąć czynny udział rodzice i chrzestni dziecka.

14. Uroczystość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych winna od­być się w niedzielę lub w święto, w godzinach rannych.

15. Należy starannie przygotować liturgię Mszy Świętej. W obrzę­dach uroczystego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych moż­na wykorzystać propozycje zawarte w opracowaniu pt. „W drodze z Jezusem. Przygotowanie dzieci do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych".

16. Zaleca się założenie przez dzieci uroczystego stroju szkolnego.

17. Zachęca się dzieci i ich rodziców do uczestnictwa w nabożeń­stwach tygodnia eucharystycznego, tzw. białego, podczas któ­rego Msze Święte wypada ubogacać dobranymi modlitwami, komentarzami i intencjami. Pomocą mogą służyć materiały katechetyczno-duszpasterskie zawarte w opracowaniu „W drodze z Jezusem. Przygotowanie dzieci do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych”.

+ Stanisław Wielgus

Biskup Płocki

© 2008 Diecezja Płocka